Perhekeskuksen verkostojohtaminen Pirkanmaalla

Vuonna 2022 toteutetussa pilotissa toteutettiin perhekeskuksen verkostojohtamisen malli ja siihen liittyviä tiedolla johtamisen työkaluja. Toimintamalli pohjautuu yhdeksän pirkanmaalaisen kunnan yhteiseen kehittämisprosessiin ja sen tuotoksiin. Siinä harjoiteltiin verkostoitumista, luotiin yhteisten keskustelujen kautta kuvaa perhekeskuksen verkostojohtamisen rakenteista sekä kehitettiin ja testattiin tiedolla johtamisen työkaluja.

Perhekeskusten ja sote-palveluiden johtaminen on täynnä sisäisesti jännitteisiä tavoitteita. Tehokkuus vaatii jämäkkää tavoite- ja linjajohtamista, mutta liiallinen ohjaus voi tukehduttaa asiantuntijoista nousevan luovuuden.

Palvelujärjestelmä näyttäytyy usein perheille hajanaisena ja vaikeasti hahmotettavana. Palvelutarjonta ei aina kohtaa tarpeita ja toisaalta joidenkin palveluiden osalta on havaittavissa päällekkäisyyksiäkin, kun eri organisaatiot tarjoavat samaa palvelua, samalle asiakasryhmälle. Asiakkaille olisi hyvä tuottaa palvelut yhdestä luukusta, mutta mikään yksittäinen palvelu ei voi vastata kaikkiin mahdollisiin asiakastarpeisiin.

Johtaminen tämänkaltaisten paradoksien kentällä onnistuu paremmin yhdessä kuin yksin. Perhekeskuksen toimijoilla on lukuisia eri työnantajia, esihenkilöitä, organisaatioita ja toimintakulttuureja, joten linjajohtamisen rinnalle tarvitaan yhteensovittavaa verkostojohtamista ja rajat ylittävää yhteistä toimintakulttuuria..

Sähköinen verkostokartta teki verkoston näkyväksi, auttoi tunnistamaan perhekeskusverkoston toimijoiden rooleja ja mahdollistaa verkoston tavoitteellisen johtamisen.

Pilotissa tarkastelimme verkostokuvaa yhdessä. Tässä kuvassa aineisto on anonymisoitu, mutta pilotissa tarkastelimme karttaa siten, että henkilönimet olivat näkyvissä. Tällä tavalla saatoimme esittää yhteiseen keskusteluun tarkentavia kysymyksiä: Minkälaisella luonnollisella, verkostoon hyvin kytkeytyneellä koordinaatioryhmällä tätä verkostoa voisi tukea parhaiten? Mitkä tahot verkostossa olisi hyvä tuoda tiiviimmin yhteen? Minkälaisissa kehittämisryhmissä uutta yhteistyötä olisi hedelmällistä virittää?

Pilotin päätteeksi kysymme osallistujilta heidän näkemyksiä verkostokartoituksen hyöndyntämiskohteista perhekeskuksien arjessa.

Lue lisää Innokylän artikkelissa 
Perhekeskuksen verkostojohtaminen

ETUSIVULLE